Proponowany przez urzędników regulamin Parku Zakrzówek

Aktualności
09.06.2022

Proponowany przez urzędników regulamin Parku Zakrzówek

§ 1. Właścicielem Parku Miejskiego pod nazwą Park Zakrzówek, zwanego dalej Parkiem, jest Gmina Miejska Kraków. Zarządcą Parku jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
§ 2. Teren Parku służy do wypoczynku i aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
§ 3. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4. Korzystający z Parku są zobowiązani do:
1) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego w celu zachowania walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z Parku;
2) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Parku;
3) zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22:00-6:00;
4) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia Parku oraz zieleni;
5) posprzątania zajmowanego przez siebie miejsca wypoczynku przed jego opuszczeniem i do wyniesienia śmieci do pojemników;
6) poszanowania żyjących na terenie Parku dzikich zwierząt.
§ 5. Na terenie Parku, za zgodą Zarządcy Parku, mogą funkcjonować różnego rodzaju obiekty oraz mogą być prowadzone działania – regulowane odrębnymi umowami, zgodami Zarządcy Parku, przepisami porządkowymi lub wewnętrznymi regulaminami, nieujętymi w niniejszym Regulaminie.
§ 6. 1. Na terenie Parku zabrania się:
1) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) płoszenia i chwytania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt;
3) karmienia dzikich zwierząt;
4) używania sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia Zarządcy Parku;
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;
6) dotykania urządzeń elektrycznych;
7) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zezwolenia Zarządcy Parku;
8) organizowania imprez bez zezwolenia Zarządcy Parku;
9) biwakowania;
10) leżakowania na pomostach i innych przejściach w odległości mniejszej niż 1,5 metra od brzegów kąpieliska;
11) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi i wchodzenia do wody lub kąpieli wbrew zakazom;
12) wykonywania skoków do wody w tym z pomostów, brzegów zbiorników wodnych, urwisk, półek skalnych oraz zabezpieczeń ścian kamieniołomu;
13) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
14) używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku;
15) cumowania, przypływania do brzegu oraz wodowania sprzętu wodnego bez zgody Zarządcy Parku;
16) zanieczyszczania wody, używania w obrębie zbiorników wodnych i ich bezpośredniego otoczenia szkodliwych substancji chemicznych, środków piorących i higieny osobistej;
17) kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody;
18) poruszania się poza wyznaczonymi szlakami;
19) wspinania się na skały poza miejscami wyznaczonymi do wspinaczki przez Zarządcę Parku;
20) przekraczania barierek zabezpieczających (lin, poręczy itp.), w tym przechylania się przez barierki i siadania na barierkach;
21) wchodzenia, wspinania się, niszczenia zabezpieczeń ścian kamieniołomu oraz korzystania z zabezpieczeń Parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
22) wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy Parku, z wyłączeniem rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego – UTO oraz urządzeń wspomagających ruch, z zachowaniem następujących zasad:
a) należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie większą niż 20 km/h;
b) należy poruszać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem pierwszeństwa pieszych oraz nie utrudniać ruchu pieszych;
c) zakazuje się jazdy obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu w Parku, oraz zakazuje się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
d) kierującym hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego zakazuje się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów;
e) zakazuje się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez osobę, która nie skończyła 10 roku życia, bez opieki osoby dorosłej;
f) zakazuje się kierowania pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
g) zakazuje się pozostawiania hulajnóg elektrycznych na terenie Parku.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14 i pkt 15 nie dotyczy interwencji związanych z bezpieczeństwem ludzi, a także nie dotyczy niezbędnego zabezpieczenia zajęć oraz kursów klubów sportowo-rekreacyjnych prowadzących działalność na obszarze Parku za zgodą Zarządcy Parku.
§ 7. Osoby pływające po zbiorniku wodnym z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Używanie przez te osoby środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
§ 8. Osoby przebywające na obszarach wodnych Parku obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności do:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez Zarządcę Parku, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie regulaminów;
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności oraz do aktualnych warunków atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania służb na telefony alarmowe, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
§ 9. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie Parku tylko pod czujną opieką dorosłych.
§ 10. 1. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
2. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody powstałe na osobie użytkownika Parku lub osób trzecich, które powstały wskutek okoliczności niezawinionych przez Zarządcę Parku, w szczególności wskutek niestosowania się przez użytkownika Parku lub osób trzecich do przepisów niniejszego Regulaminu i do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 11. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność:
1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz;
2) w okresie zimowym – należy poruszać się odśnieżonym szlakiem zimowym;
3) przy schodzeniu ze schodów terenowych oraz na stromiznach i alejkach o dużym spadku;
4) w pobliżu zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Parku.
§ 12. W wyznaczonych i oznaczonych na obszarze Parku strefach ochronnych dla roślin i dzikich zwierząt wprowadza się ograniczenia i zakazy korzystania z terenu Parku w sposób określony na znakach i tablicach informacyjnych.
§ 13. Naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa podlega karom lub sankcjom przewidzianym w tych przepisach, w szczególności w Kodeksie wykroczeń, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 14. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządcy Parku.