Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami MPZP obszaru „BALICE II”

Wydarzenia
17.08.2022

8 września 2022 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BALICE II”.

MIEJSCE: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad.

GODZINA: początek o godz. 15:30.

Wyłożenie w dniach od 16 sierpnia do 14 września 2022 r. – projekt planu 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. LINK.