Udostępnienie do wglądu projektu MPZP obszaru „Piaski Wielkie”

Wydarzenia
10.02.2021

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 15 lutego do 15 marca 2021 r., poprzez:

– bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

– zamieszczenie projektu planu „Piaski Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Piaski Wielkie” zostanie przeprowadzona w dniu 23 lutego 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00. Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne