Wyłożenie  do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka”

Wydarzenia
18.05.2023

W dniach dniach od 15 maja do 13 czerwca 2023 r. odbędzie się ponowne wyłożenie  do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

DYSKUSJA PUBLICZNA w zakresie objętym wyłożeniem nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka” zostanie przeprowadzona w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 15.30

Termin składania uwag: 27 czerwca 2023 r.

LINK.