Czy władze miasta zapewnią ochronę przyrodniczą w Toniach?

Rada Miasta
31.01.2024

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego „Łąki w Toniach”

Mieszkańcy dzielnicy IV Prądnik Biały zwracają uwagę na brak działań władz miasta w zakresie ustanowienia form ochrony przyrody dla terenów położonych w Toniach w rejonie rzeki Sudół. Obszar ten ujęty jest w „Kierunkach zarządzania i rozwoju terenów zielonych miasta Krakowa na lata 2019-2030″, jednak do tej pory nie były podejmowane realne działania celem zabezpieczenia cennych walorów przyrodniczych i kulturowych.

W projekcie uchwały złożonym przez klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” kierunkiem działań wskazanym dla Prezydenta Miasta Krakowa jest utworzenie użytku ekologicznego Łąki w Toniach. W uzasadnieniu znajduje się również odwołanie do petycji mieszkańców, w której apelują oni o konkretne rozwiązania: objęcie łąk Tonie szczególną ochroną, włączając je do istniejących obszarów chronionych lub tworząc specjalne przepisy ochronne; stworzenie planu działań na rzecz ochrony i rewitalizacji łąk Tonie, w tym regularnego koszenia i dbania o przyrodę; wygospodarowanie środków na skup gruntów w tym obszarze, aby zapewnić jego długotrwałą ochronę i zachowanie jako miejsca rekreacji dla mieszkańców; utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż terenu łąk, łączącej Kraków z Ojcowem.