Czy prace nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami zostaną przyśpieszone?

Rada Miasta
25.08.2020

Ustawa odnosząca się do gospodarki odpadami nadal nie została uchwalona. – Zwracamy się z apelem o jak najszybsze uchwalenie przez Parlament RP projektowanych obecnie przepisów ustawowych regulujących gospodarkę odpadami, w tym m.in. zapisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył rezolucję w tej sprawie.

Będąca konsekwencją pandemii koronawirusa kryzys gospodarczy w ogromnym stopniu dotknął polskie samorządy, jednocześnie zmuszając wiele z nich do szukania oszczędności kosztem ważnych dla mieszkańców usług. – Dodatkową i niebagatelną trudnością są dla gmin problemy z finansowym domknięciem systemów gospodarowania odpadami z racji tego, że zgodnie z prawem obowiązującym od 6 września 2019 roku nie mogą tych systemów dofinansowywać, tylko muszą się one w pełni samobilansować – tłumaczy Gibała.

Wejście w życie projektowanych obecnie w Ministerstwie Klimatu przepisów, dzięki umożliwieniu dodatkowych wpływów do systemu, istotnie poprawi sytuację samorządów w tym zakresie. Co równie ważne, w obecnej sytuacji prawnej władze samorządowe nie są w stanie w rzetelny sposób obliczyć kosztów funkcjonowania systemu w przyszłości. – Dzieje się tak z uwagi na niepewność, która zawsze towarzyszy ustawom jeszcze nieuchwalonym i mogącym wskutek składanych poprawek przybrać finalnie postać mocno odbiegającą od pierwotnego projektu – oznajmia Gibała.

Ustawa dotycząca gospodarką odpadami określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.  Ma także za zadanie zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Prace nad ustawą nadal trwają, jednak nie wiadomo, kiedy Parlament ostatecznie uchwali ustawę, a co za tym idzie, wcieli ją w życie.  

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na jutrzejszej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (26.08.2020): rezolucja została przyjęta przez radę miasta.