Czy przepisy dotyczące walki z przemocą w rodzinie zostaną zaostrzone?

Rada Miasta
15.01.2019

Przemoc domowa jest bardzo wrażliwym tematem dotykającym dużą grupę rodzin na terenie całego kraju. – Apelujemy o zaostrzenie dotychczas obowiązujących przepisów, gdyż liczba aktów przemocy od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Sytuacja ta mus ulec zmianie – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył projekt rezolucji w tej sprawie.

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. Wyróżnić można przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, a także szereg innych zachowań. Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, czy też osoba starsza.

Jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarą przemocy. Spośród wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety – niespełna 80 tys. – Należy jednak pamiętać, że dane te odnoszą się wyłącznie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę powiadomić o tym fakcie. Całkowita liczba takich przypadków może być znacznie większa – zaznacza Gibała. Wielu pokrzywdzonych, którzy doznali przemocy psychicznej lub fizycznej, milczy na temat swojego dramatu i pozostaje biernym wobec aktów agresji. Wynika to między innymi z obawy przed publicznym przyznaniem się do tego, że jest się ofiarą przemocy ze strony najbliższego otoczenia oraz stereotypowej opinii, iż przemoc domowa dotyczy wyłącznie środowisk patologicznych, żyjących w nędzy lub ubóstwie. 

Warto zauważyć, że dotychczasowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinnej nie są w pełni skuteczne, dlatego konieczne jest podjęcie bardziej stanowczych działań. – Polacy mają prawo do godnego życia, dlatego wzywamy Pana Premiera i Pana Ministra do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu walkę z przemocą w rodzinie oraz udzielenie wsparcia ofiarom przemocy – oznajmia Gibała. 

Wśród działań, mających na celu poprawę sytuacji wymienia się m.in. wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom przemocy wsparcia psychologicznego i prawnego, zwiększenie liczby mieszkań chronionych, zintensyfikowanie kontroli realizacji zadań, zwiększenie nadzoru nad realizacją przez samorząd terytorialny oraz jego jednostki pomocnicze, wdrożenie kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy, a także funkcjonowanie nieodpłatnej, ogólnodostępnej infolinii dla ofiar przemocy. 

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (30.01.2019): rezolucja została przyjęta przez radę miasta.