Powstanie park XXL „Białe Morza”? Podpiszcie petycję!

Aktualności
17.05.2022

„Białe Morza” to należący do miasta rozległy, niezabudowany teren na południe od Centrum Jana Pawła II, między Wilgą a ulicami Zbigniewa Herberta i Podmokłą. Ma powierzchnię 34 hektarów. To tyle, ile prawie 50 boisk piłkarskich – albo o połowę więcej niż park Jordana albo Planty. Miejsce to służyło kiedyś do składowania odpadów z zakładów Solvay. W lipcu 2013 roku Jacek Majchrowski wywołał burzę – jednym zarządzeniem oddał „Białe Morza” na pole golfowe za 9 groszy za metr kwadratowy rocznie. W najbliższych tygodniach rozstrzygnie się, czy w tym miejscu będzie pole golfowe, czy też powstanie tam park – taki pomysł forsuje klub radnych Kraków dla Mieszkańców.

2013: zarządzenie

O tym, że „Białe Morza” mają się stać polem gol­fowym, prezydent zdecydował w lipcu 2013 roku, podpisując własne zarządzenie. Wywołało to po­wszechne oburzenie, które wynikało nie tylko ze skandalicznie niskiej ceny – 9 groszy za metr. Teren miał być wydzierżawiony na czas nieokreślony sto­warzyszeniu Krakowski Klub Golfowy „Green Park”, które powstało zaledwie kilka miesięcy wcześniej – w marcu 2013 roku. Jacek Majchrowski zdecydo­wał jednoosobowo, bez przetargu. Do tego gminne działki miały być przekazane za bezcen na potrze­by uprawiania golfa, który w naszym kraju bardziej kojarzy się z biznesem niż ze sportem – a to wła­śnie wykorzystaniem terenu na potrzeby sportowe Jacek Majchrowski uzasadniał preferencyjną staw­kę. Po medialnej burzy i protestach radnych finalnie jednak nie doszło do podpisania umowy dzierżawy. Ponad rok później prezydent uległ i w październiku 2014 roku zarządził, że teren zostanie wydzierża­wiony w przetargu.

2015: przetarg

Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił przetarg na dzierżawę „Białych Mórz” 3 lutego 2015 roku. Zgło­siły się dwie firmy. Wygrała – oferując 15 milionów złotych miesięcznie – GOLF&SPA RESORT, spółka z o.o., która – stając do przetargu – formalnie jesz­cze nie istniała, była „w organizacji”. Firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców 30 czerwca, na około dwa tygodnie przed ogłoszeniem wyników przetargu. Założyli ją w większości ci sami ludzie, którzy wcześniej powołali stowarzyszenie Krakow­ski Klub Golfowy „Green Park”. Działki trafiły więc praktycznie w te same ręce – ale za korzystniejszą dla miasta cenę i nie na czas nieokreślony, a na 30 lat. Zgodnie z podpisaną 30 września 2015 roku umową dzierżawca miał stworzyć projekt i uzy­skać pozwolenie na budowę, a później w ciągu 24 miesięcy przeprowadzić inwestycję. Na „Białych Morzach” miało powstać pole golfowe.

2020: przełom

Spółce GOLF&SPA RESORT udało się uzyskać po­zwolenie na budowę w lutym 2018 roku. Od tego momentu miała dwa lata, żeby zrealizować projekt. Na „Białych Morzach” jednak prawie nic się nie działo. Na wniosek dzierżawcy umowa z ZIS została aneksowana, a termin wydłużony o ponad rok – do 31 maja 2021 roku. Jednak firma była zobowiązana do oddawania terminowo kolejnych etapów bu­dowy – i już w 2020 roku wiadomo było, że nie jest w stanie wywiązać się z tych terminów. W efekcie ZIS wypowiedział umowę i ta przestała obowiązy­wać 24 listopada 2020 roku.

2022: park?

W Krakowie, gdzie brakuje dużych, zwartych te­renów zielonych, oczywiste było, że mieszkańcy będą woleli miejski park od pola golfowego. Pomysł, żeby „Białe Morza” stały się parkiem, pojawił się już w 2015 roku. Apelowało o to m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Po rozwiązaniu umo­wy dzierżawy z prywatną spółką takie głosy wróciły. W budżecie obywatelskim 2021 został nawet zgło­szony projekt w tej sprawie – ale urzędnicy odrzucili go podczas weryfikacji, podtrzymując plany stwo­rzenia tam np. pola golfowego. Jednak w lutym 2022 roku pod obrady rady miasta trafił projekt uchwa­ły w sprawie utworzenia parku XXL „Białe Morza”, zgłosili go radni klubu Kraków dla Mieszkańców. 16 lutego projekt został przekazany do prac w Ko­misji Sportu i Kultury Fizycznej. Pozostaje mieć na­dzieję, że kiedy wróci pod obrady, koncepcja pola golfowego przegra i w głosowaniu zwycięży po­mysł, żeby powstał park.

Możecie w tym pomóc, podpisując skierowaną do miejskich radnych petycję w tej sprawie na stronie internetowej www.ParkBialeMorza.pl