Dlaczego zawieszono dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego?

Aktualności
22.02.2023

Dlaczego zawieszono dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego?

17 lutego Anna Drwięga została zawieszona przez Prezydenta Miasta Krakowa w obowiązkach dyrektora i nauczyciela VIII Liceum Ogólnokształcącego z uwagi na prowadzone przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne zainicjowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Posłanka Daria Gosek-Popiołek (Razem) oraz radny Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) odnieśli się do dotychczasowych działań kurator Barbary Nowak i Jacka Majchrowskiego w tej budzącej dużo emocji kwestii.

Cała sprawa ma swój początek jeszcze w ubiegłym roku, gdy do Małopolskiego Kuratorium Oświaty wpłynęła skarga na szkołę spowodowana odmową przesunięcia terminu egzaminu poprawkowego dla jednej z uczennic VIII Liceum Ogólnokształcącego – ten wyznaczony na koniec sierpnia kolidował z planami wyjazdowymi trzecioklasistki, która na koniec roku dostała ocenę niedostateczną z chemii. Dyrektor Anna Drwięga przypominała wówczas, że terminy egzaminów klasyfikacyjnych określają przepisy prawa oświatowego i pomimo nacisków kuratorium odmówiła przesunięcia daty egzaminu na lipiec. Niedługo potem, pod nieobecność Drwięgi, miała miejsce nagła kontrola szkoły przez pracowników kuratorium i choć dyrektor zgłaszała wątpliwości co do rzetelnej analizy udostępnionych wizytatorom dokumentów, a także samego sposobu przeprowadzenia kontroli, wkrótce otrzymała informacje o wszczętym wobec niej postępowaniu wyjaśniającym. Obecnie toczy się również postępowanie dyscyplinarne – termin rozprawy został wyznaczony na 5 października, jednak Prezydent Miasta Krakowa już teraz zawiesił Drwięgę w obowiązkach dyrektora i nauczyciela do czasu wyjaśnienia sprawy.

Na konferencji prasowej kwestię postępowania kuratorium skomentowała Daria Gosek-Popiołek, posłanka Partii Razem.

– Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć nie tylko panią dyrektor Drwięgę, ale też całą społeczność uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół w Krakowie i Małopolsce, bo widzimy jak od kilku lat cała ta społeczność poddawana jest bardzo trudnej próbie. Pani Kurator Barbara Nowak stworzyła specyficzny sposób dyscyplinowania nauczycieli i uczniów, ma władzę niemal absolutną w całej Małopolsce – wyjaśniała Gosek-Popiołek. –  Oznacza to, że Małopolsce to właśnie kurator wyznacza rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, ustala skład komisji dyscyplinarnej, ma prawo również zobowiązywać tę komisję do podejmowania działań wyjaśniających, a członkami i rzecznikami są pracownicy i wizytatorzy kuratorium. Jako posłanka zwrócę się do wojewody o rezygnację z tego “porozumienia”, na mocy którego przekazał on całość pionu dyscyplinarnego pod nadzór kurator Nowak – zapewniła posłanka. – W tej absurdalnej sytuacji umyka nam kluczowa sprawa: pion dyscyplinarny powinien służyć temu, by prawa ucznia, prawa najsłabszych były chronione, a tymczasem zamiast chronić uczniów, kurator Nowak urządza pokazowe akcje skierowane przeciwko dyrektorom i dyrektorkom szkół. Tych postępowań jest coraz więcej, są coraz bardziej politycznie spektakularnie. Można przypuszczać, że Barbara Nowak w ten sposób buduje sobie pozycję pod dalszą karierę polityczną. Dlatego działając wspólnie na rzecz edukacji i społeczności szkolnej, wspieramy panią dyrektor i będziemy interweniować, bo nie może być tak, że kurator Barbara Nowak ma władzę absolutną w Małopolsce.

Podobne argumenty podnosi Anna Drwięga, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

– Z przedstawionego mi wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie wynikało w ogóle, jakiego czynu sprawa dotyczy ani jakie dowody potwierdzają jego popełnienie – podkreślała Drwięga. – Nie udowodniono żadnego ze stawianych mi zarzutów, nie dano mi możliwości wykazania mojej niewinności. Przez 30 lat rzetelnie wypełniałam swoje obowiązki zarówno nauczycielskie jak i dyrektorskie, a działania, które podjęto wobec mnie, to cios w moją reputację i wizerunek.

W swojej interpelacji do Jacka Majchrowskiego radny klubu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała poprosił o wyjaśnienie, dlaczego prezydent zawiesił Drwięgę, pomimo że postępowanie dyscyplinarne dopiero się rozpoczęło.

– Jak widać, sprawa ta budzi ogromne kontrowersje i wątpliwości zarówno w zakresie działań kuratorium, jak i decyzji Jacka Majchrowskiego o zawieszeniu dyrektor Drwięgi bez dowodów na stawiane jej zarzuty, bez dania jej możliwości obrony. To zawieszenie stanowi jak dla mnie przykład sądu kapturowego, co jest niedopuszczalne, a skutki tego działania mogą być opłakane dla kariery nauczycielskiej dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego. Moją rolą jako radnego jest patrzenie na ręce prezydenta, który w tym wypadku podjął pochopną decyzję, dlatego dopilnuję, by sprawa została wyjaśniona – zapewnia Gibała. – Uważam, że Jacek Majchrowski powinien zmienić tę decyzję – dodał.